Lesy-prodej.cz: výkup lesa

Výkup lesních porostů (prodej nastojato)

V případě, že nemáte zájem prodávat lesní pozemky a chcete pouze zpeněžit dřevní hmotu nacházející se v lese, máte možnost využít tzv. prodej nastojato. V tomto případě se jedná pouze o prodej dřevní hmoty (stromy potažmo dříví nacházející se na vašem lesním pozemku).

Při tomto typu prodeje jsou veškeré úkony ošetřeny smluvně (stav vašeho majetku po těžbě, opětovné zalesnění pozemku a veškeré potěžební úpravy). Veškeré další podmínky vlastníka pozemků jsou předmětem dohody. Platba kupní ceny probíhá před započetím prací v plné výši.

Administrativní kroky vyplývající ze zákona č. 226/2013 Sb., Zákon o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh, vyřizujeme za vás. Každý hospodářský subjekt (vlastník lesa) který provádí těžbu dříví je povinen vést rozsáhlou evidenci a mít zpracovaný systém náležité péče.

Výkup lesních porostů a pozemků

Při prodeji lesa je důležité se seznámit se skutečným stavem vašeho majetku. Prvotní údaje vycházející z LHO (lesních hospodářských osnov) je nutné porovnat se skutečným stavem. Na základě venkovního šetření a posouzení je možné stanovit tržní cenu vašeho majetku v místě a čase obvyklou. Při venkovním posouzení je brán zřetel na zdravotní stav, dostupnost (poloha a přístupnost z lesních cest), terénní podmínky, druhovou skladbu, kvalitu jednotlivých dřevin, množství dříví a způsob prodeje.

Při vlastním prodeji je nutné mít zajištěny všechny potřebné podklady pro úspěšný prodej a zápis do katastru nemovitostí.

Pro podání daňového přiznání pro výpočet daně z nabytí věcí nemovitých je nutné mít zpracovaný znalecký posudek. Výsledná daň pak činí 4% z vyšší ceny (odhadní nebo prodejní). Daňová povinnost je dle platné legislativy na prodávajícím, ale lze ji smluvně převést na kupujícího. Veškeré tyto administrativní kroky vyřizujeme za vás!

Výkup lesních porostů po kalamitách

Vykupujeme lesní porosty po kalamitách biotických (nejčastěji hmyzí škůdci) i po abiotických (bořivé větry). Každý vlastník lesa má povinnost na základě zákona č. 289/1995 Sb., Lesní zákon, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně §32 Ochrana lesa a §33 Těžba dříví, který vlastníku lesa ukládá přednostní provádění těžby nahodilé (kalamitního dříví). Při tomto způsobu výkupu je stanoveno předběžné množství kalamitního dříví a přesná kalkulace je dokončena až po jeho zpracování.

Jelikož se jedná o dříví poškozené, jsou výkupní ceny při této situaci nižší z důvodu nižších výkupních cenu u koncových odběratelů. Opět se zde na hospodářský subjekt (vlastníka lesa) vztahují povinnosti vyplývající ze zákona č. 226/2013 Sb., Zákon o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh.